News

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden FPS-Multiproducts nv

Definities

1. FPS-Multiproducts: FPS-Multiproducts nv, gevestigd te Barrage 107, 8793 Waregem onder btw nr. 0443.189.535.
2. Klant: degene met wie FPS-Multiproducts een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: FPS-Multiproducts en klant samen.

Toepasselijkheid verkoopsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FPS-Multiproducts.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen de partijen komt tot stand op het ogenblik dat de klant de door FPS-Multiproducts toegestuurde orderbevestiging/offerte schriftelijk of stilzwijgend goedkeurt.
2. Een orderbevestiging of offerte (zoals in het geval een order na offerte plaatsvindt) wordt stilzwijgend goedgekeurd geacht indien deze niet geprotesteerd wordt binnen de 24h.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van FPS-Multiproducts zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 5 werkdagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte vermeld staat.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt FPS-Multiproducts zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen.
5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt FPS-Multiproducts slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen en prijswijzigingen

1. Alle prijzen die FPS-Multiproducts hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen
en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die FPS-Multiproducts hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan FPS-Multiproducts te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de prijzen van producten of onderdelen daarvan, die FPS-Multiproducts niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen en mogen worden doorgerekend aan de klant. Dit heeft onder andere betrekking op prijswijzigingen die zich hebben voorgedaan tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en levering van de producten.
4. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of overmacht.
5. Bij een ontbinding van de overeenkomst door de klant (bv. door middel van een prijswijziging, etc.) zullen alle kosten die reeds zijn gemaakt of moeten gemaakt worden om de producten te retourneren aangerekend worden aan de klant.
6. Indien partijen voor een dienstverlening door FPS-Multiproducts een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
7. FPS-Multiproducts is gerechtigd om tot 15% van de richtprijs af te wijken.
8. Indien de richtprijs meer dan 15%, dient FPS-Multiproducts de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
9. Indien de richtprijs meer dan 15%, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 15% uitkomt.
10. FPS-Multiproducts heeft het recht de prijzen ten alle tijde aan te passen.
11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal FPS-Multiproducts prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
12. De klant heeft het recht om de overeenkomst, binnen de 24 uur na notificatie van prijswijziging, op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijswijziging.

Betaling en betalingstermijn

1. FPS-Multiproducts heeft het recht bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 30 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Facturen kunnen uiterlijk tot 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerd worden.
4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat FPS-Multiproducts de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
5. FPS-Multiproducts behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Niet-tijdige betaling

1. Zonder bijzondere vermelding zijn de facturen contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt van rechtswege een rente
verschuldigd van 12% en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150,- EUR.
2. De wettelijke rente handelstransacties wordt in rekening gebracht vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan FPS-Multiproducts.
4. De incassokosten worden berekend aan de hand van de desbetreffende geldige wetgeving.
5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag FPS-Multiproducts zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van FPS-Multiproducts op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door FPS-Multiproducts, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan FPS-Multiproducts te betalen.

Opschortingsrecht

1. De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. FPS-Multiproducts kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog
openstaande rekeningen ten aanzien van FPS-Multiproducts heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan FPS-Multiproducts.
3. FPS-Multiproducts is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

1. De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan FPS-Multiproducts te verrekenen met een vordering op FPS-Multiproducts.

Eigendomsvoorbehoud

1. FPS-Multiproducts blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien
van FPS-Multiproducts op grond van wat voor met FPS-Multiproducts gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan FPS-Multiproducts zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien FPS-Multiproducts een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft FPS-Multiproducts het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Transport en levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering van producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten kan plaatsvinden.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
5. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft FPS-Multiproducts het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
6. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan FPS-Multiproducts kan tegenwerpen.
7. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Levertijden en vertragingen

1. De door FPS-Multiproducts opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan na een ontvangstbestelling/versturen van de orderbevestiging van FPS-Multiproducts.
3. In het geval de volledige bestelling niet geleverd kan worden zullen de nog te leveren goederen zo snel mogelijk geleverd worden of samen met de volgende bestelling of geannuleerd worden op schriftelijke vraag van de klant.
4. Extra kosten gepaard met expres leveringen op vraag van de klant zijn ten koste van de klant.

Verpakking en defecten

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, waarvan FPS-Multiproducts niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product instaat, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan FPS-Multiproducts, bij gebreke waarvan FPS-Multiproducts niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
• zaken van FPS-Multiproducts die bij de klant aanwezig zijn
• zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor FPS-Multiproducts enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Ruilen en retourneren

1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• gegronde reden van ruiling is aanwezig
• ruilen vindt plaats binnen 3 werkdagen na aankoop tegen voorlegging van de originele factuur
• het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes
• het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals onderhoudsmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en gepersonaliseerde producten die niet kunnen weder verkocht worden aan een andere partij door om het even welke reden kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

1. FPS-Multiproducts voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. FPS-Multiproducts heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat FPS-Multiproducts tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat FPS-Multiproducts tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan FPS-Multiproducts.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niets anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert FPS-Multiproducts de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door FPS-Multiproducts redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

1. FPS-Multiproducts behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FPS-Multiproducts (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van FPS-Multiproducts ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende FPS-Multiproducts waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim
of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan FPS-Multiproducts schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
• die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
• die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Schade

1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete van minimaal 5000 euro plus de geleden commerciële schade.
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van FPS-Multiproducts waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring tegen derden

1. De klant vrijwaart FPS-Multiproducts tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door FPS-Multiproducts geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door FPS-Multiproducts geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Zichtbare tekortkomingen moeten binnen de 2 werkdagen na overdracht van de goederen schriftelijk (via e-mail: quality@fps.be) medegedeeld worden aan FPS-Multiproducts.
3. Verborgen gebreken kunnen tot 1 maand na levering van de goederen schriftelijk (via e-mail: quality@fps.be) medegedeeld worden.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming + fotomateriaal, zodat FPS-Multiproducts in staat is hierop adequaat en gepast te reageren.
5. In het geval dat de verkochte producten door de klant weder verkocht worden blijft het aan de klant om FPS-Multiproducts op de hoogte te brengen van enige gebreken.
6. Klachten die niet schriftelijk gemeld zijn worden geacht niet rechtsgeldig te zijn.
7. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
8. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat FPS-Multiproducts gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
9. Nadat de klacht ontvangen is zal FPS–Multiproducts deze valideren/controleren.
10. Eventuele klachten over geleverde goederen of over de factuur dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering of na ontvangst van de factuur aangetekend ter kennis te worden gebracht, zo niet kunnen zij niet meer worden aanvaard. Verzendingen gebeuren uitsluitend op risico van de klant. Alle kosten zijn ten laste van de klant. De leveringstermijnen zijn louter informatief en kunnen geenszins als bindend aanzien worden. Laattijdige leveringen geven geen recht op schadevergoeding. 11. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling FPS-Multiproducts ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid en limitatie van de aansprakelijkheid

1. FPS-Multiproducts aansprakelijkheid voor om het even welke schadeclaim die betrekking heeft op verkopen kan niet meer bedragen dan 500 euro.
2. FPS-Multiproducts is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
3. Indien FPS-Multiproducts aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Met directe schade wordt bedoeld schade die zich beperkt tot het product op zich.
4. FPS-Multiproducts is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden, etc.
5. FPS-Multiproducts is ook niet aansprakelijk in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
6. Indien FPS-Multiproducts aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
8. Als FPS-Multiproducts een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan FPS-Multiproducts verschuldigd zijn.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer FPS-Multiproducts toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door FPS-Multiproducts niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat FPS-Multiproducts in verzuim is.
3. FPS-Multiproducts heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien FPS-Multiproducts kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van FPS-Multiproducts in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan FPS-Multiproducts kan worden toegerekend in een van de wil van FPS-Multiproducts onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van FPS-Multiproducts kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor FPS-Multiproducts 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat FPS-Multiproducts er weer aan kan voldoen.
4. Als de overmachtssituatie na meer dan 40 dagen nog niet is opgelost dan mogen beide partijen schriftelijk de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. FPS-Multiproducts is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging verkoopsvoorwaarden

1. FPS-Multiproducts is gerechtigd deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van FPS-Multiproducts.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat FPS-Multiproducts bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
2. De Belgische rechter in het arrondissement waar FPS-Multiproducts is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.